Jdi na obsah Jdi na menu
 


Topidla a komíny

7. 1. 2012

Topidla a komíny: jak bychom s nimi měli nakládat

Topná sezóna neúprosně klepe na dveře a občané znovu začínají mít starost o to, jak si své domovy dostatečně vyhřát. Hasiči v Moravskoslezském kraji stále častěji vyjíždějí k požárům sazí a dehtových usazenin ve špatně udržovaných komínech.

Kontrolu komína by měla dělat odborná kominická firma (kominík), která o výsledku kontroly a případném vyčistění komína vystaví řádný doklad s razítkem a podpisem. Doklad musí mimo jiné obsahovat datum kontroly a vyjádření, zda je komín schopen bezpečného provozu. O přezkoumání komína je také třeba požádat při změně topného zařízení či paliva. A jak často by měl být komín kontrolován a čištěn? Nové nařízení vlády nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2011. Kontrolu spalinové cesty podle nového nařízení smí provádět jen odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty, sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW, však bude možné provádět i svépomocí. Čištění by mělo být zaměřeno zejména na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty. Čištění spotřebičů na plynná paliva do výkonu 50 kW se podle vládního nařízení má provádět jednou ročně, u spotřebičů na kapalná paliva třikrát ročně a u kamen a kotlů do 50 kW používaných celoročně třikrát ročně.

Kouřovody, na které jsou napojeny spotřebiče na pevná paliva, používané tzv. sezonně, tedy úhrnně méně než šest měsíců v roce, stačí jen dvakrát ročně. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší čtyř měsíců.

Rezervní komín pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva, který se používá jen výjimečně, se bude muset kontrolovat a čistit nejméně jedenkrát za rok. Spalinová cesta, určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně k přípravě pokrmů, se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění kouřovodu má provádět alespoň jednou ročně. Spalinovou cestu, která není dočasně využívána, není nutné do jejího opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit, kontrola a vyčištění stačí provést před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu.

U nepoužívaného komína, který je v ústí zabezpečen proti vnikání dešťové vody a v místech připojení spotřebiče paliv je řádně označen tabulkou s nápisem „Mimo provoz“ nebo jiným vhodným způsobem, se kontrola a čištění provádět nemusí.

Komín by měl mít kompaktní, nepoškozené, omítnuté a obílené zdivo. Vymetací otvory musejí být opatřeny dvojitými plechovými nebo betonovými dvířky. Dvířka nesmějí být poškozená a musejí být dostatečně těsná. Je třeba se přesvědčit, zda v komíně nejsou zazděné trámy. Minimální vzdálenost skladovaných hořlavých látek v půdních prostorách od komína je 1m. Komíny musejí být volně a bezpečně přístupné.

Pokud vznikne požár sazí v komíně, je nutno z blízkosti komínového tělesa urychleně odstranit všechen hořlavý materiál. Hořící saze nikdy nehasit vodou, komín by mohl popraskat. Hasiči používají k sražení a uhašení hořících sazí v komíně převážně suchý písek. Každý požár hlaste bez odkladu na hasičskou linku 150 nebo linku tísňového volaní 112.